ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.2 กฟอ.ศรช.(บป)1456/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61067116697
รายละเอียด : งานจ้างเหมาปรับปรุง Front Office กฟอ.ศรีราชา
ระยะเวลาขายแบบ : 25 มิถุนายน 2561 ถึง 4 กรกฎาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 5 กรกฎาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1271481    บาท
ราคากลาง : 1271481    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038313905           Fax :    038313878           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610607162756352_ตาราง ปปช..docx   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610625135214975_ประกาศงานจ้างปรับปรุง Front Office.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พรทิพย์ โตอัจฉริยะวงศ์    E-mail : porntip.toa@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 7 มิถุนายน 2561