ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   62I041S610

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62117378081
รายละเอียด : ซื้อ ดรอพเอาท์ 33 เควี 100 แอมป์ (1-04-001-0100) จำนวน 140 ชุด
ระยะเวลาขายแบบ : 25 พฤศจิกายน 2563 ถึง 25 พฤศจิกายน 2562
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 464380    บาท
ราคากลาง : 464380    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พิชญา หลุยเจริญ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 25 พฤศจิกายน 2562