ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ต..3-กอก.(บห.)1906/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61107332498
รายละเอียด : งานจ้างเหมานิติบุคคลรักษาความปลอดภัยภายใน สฟต.3 ประจำปี 2562 และปี 2563
ระยะเวลาขายแบบ : 12 พฤศจิกายน 2561 ถึง 16 พฤศจิกายน 2561
วันที่เสนอราคา : 19 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 3,523,296.-    บาท
ราคากลาง : 3,523,296.-    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    073-262700 ต่อ 10942           Fax :    073-262506           E-mail :    www.pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25611101151744692_ตารางแสดงงบประมาณรักษาความปลอดภัย สนง.ปี 2562-2563.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25611101151744676_ประกาศรักษาความปลอดภัย ปี2562-2563.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : นัยน์ปพร ปริวัตรพันธ์    E-mail : naipaphon.par@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 1 พฤศจิกายน 2561