ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   กบอ.(รว.) 489/2562 ลว.7 ส.ค. 2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62087129073
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมารื้อถอนพร้อมติดตั้งโครงเหล็กเสาอากาศวิทยุแบบ Self - Supporting ขนาดความสูง 73.50 เมตร ที่สำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดอุทัยธานีไปติดตั้งที่สถานีไฟฟ้าอุทัยธานี เขต กฟน.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 13 สิงหาคม 2562 ถึง 20 สิงหาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 21 สิงหาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,492,650.00    บาท
ราคากลาง : 1,492,650.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620514115454123_Scan001.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ฐนกร ด่านผาสุกกุล    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 14 พฤษภาคม 2562