ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   มท 5308.32/ตค.(มต.)2839/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : -
รายละเอียด : ประกาศ เรื่องการขายมิเตอร์ชำรุดขนาดต่างๆ
ระยะเวลาขายแบบ : 16 กันยายน 2562 ถึง 20 กันยายน 2562
วันที่เสนอราคา : 23 กันยายน 2562
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 28,812    บาท
ราคากลาง : 28,812    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 7    รายการ
โทรศัพท์ :    056261233           Fax :    056261586           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620911144538516__000130.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ดารัตน์ นาควัน    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 11 กันยายน 2562