ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   62IACEB135

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62087078616
รายละเอียด : จัดซื้อเครื่องมือประเภทวัดพลังงานไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ ตามแผนงานสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ 4 ประจำปี 2562 ได้แก่
1. 3 Phase Digital Multi-meter จำนวน 1 ชุด ตามสเปค RTES-188/2555 ITEM3&4
2. Power Quality Meter ( Power Quality Analyzer) จำนวน 1 ชุด ตามสเปค RTES-202/2553 และเงื่อนไขเพิ่มเติม
ระยะเวลาขายแบบ : 22 สิงหาคม 2562 ถึง 29 สิงหาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 30 สิงหาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,037,900    บาท
ราคากลาง : 1,037,900    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    0034339140 -5 ต่อ 10620           Fax :    034-338385           E-mail :    eakpong.pon@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620814095828986_04 บก 06.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620806131401004_11 ร่างประกาศเชิญชวน.pdf   
หมายเหตุ : 1 ตาม Specification ที่กำหนด
2 คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามมาตรฐานที่ กฟภ.กำหนด
3 ใบเสนอราคาที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือมีเงื่อนไขที่ขัดแย้งกับเอกสารประกอบ จะไม่รับการพิจารณา
4 การเสนอราคาผลิตภัณฑ์ให้เสนอยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเพียงอย่างเดียว
5 เกณฑ์การพิจารณาราคาที่ต่ำสุด และพิจารณาราคารวม
6 เสนอราคารวมค่าขนส่งถึงคลังพัสดุ กองบำรุงรักษา ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา
ณ ห้องประชุม กบษ. ชั้น 7 อาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง จ.นครปฐม


ผู้รับผิดชอบ : เอกพงศ์ พงษา    E-mail : eakpong.pon@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 6 สิงหาคม 2562