ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   1101229878

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62017128945
รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง) ดาเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้า บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จากัด (มหาชน)
ระยะเวลาขายแบบ : 14 มกราคม 2562 ถึง 14 มกราคม 2562
วันที่เสนอราคา : 14 มกราคม 2562
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 256,347.08    บาท
ราคากลาง : 256,347.08    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 10    รายการ
โทรศัพท์ :    038531011           Fax :    038532984           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620109115148243_พฤกษา(H200).pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศรณรงค์ ถนอมตน    E-mail : sornarong.tha@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 9 มกราคม 2562