ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ต.3 กฟอ.หญ.(บห) 020/62

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62027361432
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุขาดแคลนใช้งานติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ งบผู้ใช้ไฟ ปี 2561 และ ปี 2562 จำนวน 12 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 22 มีนาคม 2562 ถึง 22 มีนาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 26 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 103,381.26    บาท
ราคากลาง : 103,381.26    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 12    รายการ
โทรศัพท์ :    074-253965-68           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620306103122297_แนวทางการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง อุปกรณ์ 12 รายการ หญ คพ.0024.2562.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ภรณี หนูดำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 6 มีนาคม 2562