ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ต.1ทซ.(กส.)047/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62067142479
รายละเอียด : จ้างซ่อม ปะผุ-ทำสี รถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-7610 เพชรบุรี
ระยะเวลาขายแบบ : 13 มิถุนายน 2562 ถึง 17 มิถุนายน 2562
วันที่เสนอราคา : 18 มิถุนายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 303800    บาท
ราคากลาง : 303800    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 31    รายการ
โทรศัพท์ :    077599250           Fax :    077599359           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620610171856123_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : วีระพันธุ์ สิทธิยากรณ์    E-mail : weerapan.sit@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 10 มิถุนายน 2562