ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.3 อทง.(บห).-6524/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : -
รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์(งานตัด - ต่อมิเตอร์)กฟอ.อู่ทองและกฟย.สวนแตง ประจำปี 2562
ระยะเวลาขายแบบ : 13 พฤศจิกายน 2561 ถึง 16 พฤศจิกายน 2561
วันที่เสนอราคา : 19 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 8:00 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 2247000    บาท
ราคากลาง : 2247000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25611109095021575_ตารางปปช - Copy (อท).pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25611109095021544_ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอก(ตัด-ต่อมิเตอร์)กฟอ.อู่ทอง ปี 2562.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : อรทัย ศรีบุญเพ็ง    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 9 พฤศจิกายน 2561