ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   D61090343757

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61097344428
รายละเอียด : กฟจ.ตราด – นายอรรถนพ คำวิรัช หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเสม็ด
ระยะเวลาขายแบบ : 17 กันยายน 2561 ถึง 18 กันยายน 2561
วันที่เสนอราคา : 19 กันยายน 2561
เวลา : 8:00 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 237856.86    บาท
ราคากลาง : 237856.86    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : ไม่มี    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    039512792           Fax :    039511165           E-mail :    www.pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610914094529936_03. กฟจ.ตราด – นายอรรถนพ คำวิรัช หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเสม็ด.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : มนต์ตา วงศ์ส้มจีน    E-mail : monta.won@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 14 กันยายน 2561