ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ก.3 นญซ(บต)929 ลว.20 ธ.ค. 2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61127293340
รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์(งานใบขอผ่อนผัอน,ตัด-ต่อ มิเอต์ค้างชำระค่าไฟฟ้า)
ระยะเวลาขายแบบ : 11 มกราคม 2562 ถึง 11 มกราคม 2562
วันที่เสนอราคา : 17 มกราคม 2562
เวลา : 9:00 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 417,300.00    บาท
ราคากลาง : 417,300.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    035-577114           Fax :    035-577206           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620111135834686_05011012.PDF   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620111135834670_05011011.PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : จิระยุทธ อาจศิริ    E-mail : jirayut.ard@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 11 มกราคม 2562