ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   N2.EB.(จซ.)-08-2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62047291463
รายละเอียด : จัดซื้อลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1) มอก.354 จำนวน 26,000 ลูก
ระยะเวลาขายแบบ : 15 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 พฤษภาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 31 พฤษภาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 8,429,460.-    บาท
ราคากลาง : 8,429,460.-    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : จัดซื้อลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ 52-1) มอก.354 จำนวน 26,000 ลูก วงเงินค้ำประกันเสนอราคา จำนวน 421,473.00    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    055320075           Fax :    055320196           E-mail :    aroun.nak@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620515110407550_5.ราคากลาง 08.62.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620515110407519_ประกาศซื้อ EB-08-62.PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : อารุณ นาคะเสโน    E-mail : aroun.nak@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 15 พฤษภาคม 2562