ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง เลขที่   ฉ.1ซก(กป)-460/2560

รายละเอียด : จ้างเหมาเอกชนดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย บ้านนางัว ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ
หมายเลขงาน c-60-d-sekcm.0100.02.2
ระยะเวลาขายแบบ : 29 ธันวาคม 2560 ถึง 1 ธันวาคม 2560
เวลาที่ขายแบบ : -
สถานที่ขายแบบ : แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเซกา
วันที่ยื่นซอง : 4 ธันวาคม 2560
เวลาที่ยื่นซอง : 8:00 น. - 10:00 น.
สถานที่ยื่นซอง : แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเซกา
วงเงินงบประมาณ : 7334.85    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 9592.52    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
วันที่เปิดซอง : 4 ธันวาคม 2560
เวลาที่เปิดซอง : 10:00 น. เป็นต้นไป
สถานที่เปิดซอง : แผนกก่อสร้างและปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเซกา
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    042490940           Fax :    042490801           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : ถูกต้องตามเงื่อนไข กฟภ. และราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : สกุลทิพย์ เพชรสมบัติ    E-mail : sakulthip.tho@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 1 ธันวาคม 2560