ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง เลขที่   ชน.(ปบ.) ลงวันที่ 13 กันยายน 2560

รายละเอียด : ซ่อมรถยนต์ทะเบียน 80-2994 ชน.
ระยะเวลาขายแบบ : 13 กันยายน 2568 ถึง 13 กันยายน 2560
เวลาที่ขายแบบ : -
สถานที่ขายแบบ : -
วันที่ยื่นซอง : 13 กันยายน 2560
เวลาที่ยื่นซอง : 8:00 น. - 16:00 น.
สถานที่ยื่นซอง : แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชัยนาท ชั้น 3
วงเงินงบประมาณ : 12,251.50    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 12,251.50    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
วันที่เปิดซอง : 13 กันยายน 2560
เวลาที่เปิดซอง : 10:00 น. - 11:00 น.
สถานที่เปิดซอง : แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคชัยนาท ชั้น 3
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    056-421495-7           Fax :    056-413024           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : เป็นอู่ที่ทำเกี่ยวกับด้านนี้โดยเฉพาะ
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : สมบัติ เชตุน้อย    E-mail : sumbat.cha@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 20 กันยายน 2560