ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ชน.(ปบ.) ลงวันที่ 13 กันยายน 2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ซ่อมรถยนต์ทะเบียน 80-2994 ชน.
ระยะเวลาขายแบบ : 13 กันยายน 2568 ถึง 13 กันยายน 2560
วันที่เสนอราคา : 13 กันยายน 2560
เวลา : 8:00 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 12,251.50    บาท
ราคากลาง : 12,251.50    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    056-421495-7           Fax :    056-413024           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : เป็นอู่ที่ทำเกี่ยวกับด้านนี้โดยเฉพาะ
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สมบัติ เชตุน้อย    E-mail : sumbat.cha@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 20 กันยายน 2560