ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   กณ/ผกป.-649/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 2047315008
รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกขยายเขตระบบจำหน่ายเเรงต่ำเเละไฟสาธารณะบ้านสระโพนทอง ม.4 ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
ระยะเวลาขายแบบ : 23 พฤษภาคม 2562 ถึง 23 พฤษภาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 24 พฤษภาคม 2562
เวลา : 9:00 น. - 11:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 105627.19    บาท
ราคากลาง : 129065.86    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    044869212           Fax :    044869122           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620517120831687_ราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ประดิษฐ ผันผ่อน    E-mail : pradit.phu@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 17 พฤษภาคม 2562