ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ต.2 หย.(ปบ)029/2562 ลว.8 ส.ค.2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62087178620
รายละเอียด : จ้างซ่อมหม้อแปลงขดลวดชำรุด ปี 2562
ระยะเวลาขายแบบ : 15 สิงหาคม 2562 ถึง 15 สิงหาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 16 สิงหาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 183,707.23    บาท
ราคากลาง : 183,707.23    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    075-272383           Fax :    075-271555           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620808161934786_สแกน0019.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สุธิดา ศรีเพชรพูล    E-mail : sutida.sri@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 8 สิงหาคม 2562