ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   จฉพ.บต.(บห.) 0510/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62107232478
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ ของ กฟอ.เบตง
ระยะเวลาขายแบบ : 22 ตุลาคม 2562 ถึง 25 ตุลาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 28 ตุลาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 173,921.01    บาท
ราคากลาง : 173,921.01    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    073245431           Fax :    073230109           E-mail :    kantaphat.tan@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621021204912891_ราคากลางสวิตใบมีด+ดรอพ.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : พิจารณาจากคุณภาพของสินค้า


ผู้รับผิดชอบ : รัชนี ลาวัณย์วิทย์    E-mail : kantaphat.tan@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 21 ตุลาคม 2562