ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ต.3 กกค.(ยธ.) 1590/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61107319041
รายละเอียด : งานก่อสร้างรั้วรอบลานพัสดุ ที่ คลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
ระยะเวลาขายแบบ : 26 พฤศจิกายน 2561 ถึง 29 พฤศจิกายน 2561
วันที่เสนอราคา : 30 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 9:00 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 497764    บาท
ราคากลาง : 494447    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    073262700 ต่อ 10170           Fax :    073262503           E-mail :    sumet.kon@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25611106130735294_ราคากลาง รั้ว.PDF   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25611106130735263_ขอบเขตงาน.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สุเมธ คงแก้ว    E-mail : sumet.kon@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 6 พฤศจิกายน 2561