ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ก.2 บปก.(กส)1266/2563 ลว. 3 มี.ค. 2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : -
รายละเอียด : รายงานขอจัดจ้างบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง) เพื่อดำเนินงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท เอสทูเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ระยะเวลาขายแบบ : 1 เมษายน 2563 ถึง 1 เมษายน 2563
วันที่เสนอราคา : 1 เมษายน 2563
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 3,765.38    บาท
ราคากลาง : 3,765.38    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    038531011           Fax :    038532984           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630325100008620_63.0028 บริษัท เอสทูเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศรณรงค์ ถนอมตน    E-mail : sornarong.tha@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 25 มีนาคม 2563