ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA(SM)-TM-001/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61037187751
รายละเอียด : จัดซื้อ Power Transformer 50 MVA 115/23.1 kV Dyn1 จำนวน 5 เครื่อง (งบลงทุน กบส. ปี 2561)
ระยะเวลาขายแบบ : 18 มิถุนายน 2561 ถึง 23 กรกฎาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 24 กรกฎาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 107,000,000.-    บาท
ราคากลาง : 107,000,000.-    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214.-    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 5,350,000.- บาท    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    025909111           Fax :    025909098           E-mail :    taratorn.soo@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610618110846551_1_ฟอร์มราคากลาง งานจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 2561.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610618110846520_3_เอกสารประกาศเชิญชวน งานจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 2561.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ธราธร สุขสดเขียว    E-mail : taratorn.soo@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 14 มิถุนายน 2561