ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ก.2พนท.(กส.)/261/2562 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : -
รายละเอียด : จ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (จ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน) นายทวี ทองทับ หมายเลขงาน (WBS) C-62-H-PNTCS.0076
ระยะเวลาขายแบบ : 17 พฤษภาคม 2562 ถึง 21 พฤษภาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 22 พฤษภาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 11,518.49    บาท
ราคากลาง : 11,518.49    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0-3845-2315           Fax :    0-3845-2316           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : งานจ้างเหมาเฉพาะค่าแรงงาน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในครั้งนี้ มิได้มีการจัดทำประกาศเชิญชวน ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th เพื่อให้ผู้ที่สนใจมาเสนอราคาแข่งขัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพานทอง (แผนกก่อสร้าง) จัดทำหนังสือเชิญผู้รับจ้าง จำนวน 2 ราย มาเสนอราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า (เฉพาะค่าแรงงาน)


ผู้รับผิดชอบ : ทิวา ทองดี    E-mail : tiva.tho@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 16 พฤษภาคม 2562