ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ต.2รพ(กป)85/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62087259980
รายละเอียด : จ้างเหมาติตั้งตาข่ายกันงูในระบบจำหน่ายพื้นที่ กฟย.จภ
ระยะเวลาขายแบบ : 16 สิงหาคม 2562 ถึง 16 สิงหาคม 2562
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 231,055    บาท
ราคากลาง : 231,055    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    075-441-148           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620814112320659_8.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง .pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ไตรรงค์ ดีกุล    E-mail : trirong.dee@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 14 สิงหาคม 2562