ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   e-Auction เลขที่   น.3 กบญ.(จซ.) e 17/2561

รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรอง 3 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 21 กันยายน 2560 ถึง 29 กันยายน 2560
เวลาที่ขายแบบ : 8:30 น. - 15:00 น.
สถานที่ขายแบบ : ห้องการเงิน (ชั้น 4) แผนกบริหารงานทั่วไป การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี
วันที่ยื่นซอง : 19 ตุลาคม 2560
เวลาที่ยื่นซอง : 9:00 น. - 10:00 น.
สถานที่ยื่นซอง : ห้องประชุม ชั้น 3 กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี
วงเงินงบประมาณ : 13362759.41    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 13349279.45    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,605    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 670,000    บาท
วันที่เปิดซอง : 19 ตุลาคม 2560
เวลาที่เปิดซอง : 10:00 น. เป็นต้นไป
สถานที่เปิดซอง : ห้องประชุม ชั้น 3 กองบัญชี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    036413142           Fax :    036413032           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : จะรับพิจารณาซองเสนอราคาเฉพาะผู้ขายที่ กฟภ. รับขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ขาย (Vendor Lists) แล้วเท่านั้น โดยพิจารณาราคาแยกแต่ละรายการ กำหนดส่งของตามจุดจัดส่งภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยแบ่งเป็น 2 งวด งวดแรกภายใน 45 วัน ผู้ขายกำหนดยืนราคา 90 วัน รับประกันคุณภาพตามเงื่อนไขของ กฟภ. โดยพัสดุที่จัดซื้อครั้งนี้ มีอนุกรมมาตรฐาน มอก.ISO9000, มี/ไม่มีประกาศ มอก., มี/ไม่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรม
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600822112210992_ราคากลาง e 17.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600822112210992_ประกาศ e 17.pdf   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : ไมตรีจิต พิมพะ    E-mail : maitrichit.pim@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 22 สิงหาคม 2560