ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   e-Auction  เลขที่   น.3 กบญ.(จซ.) e 17/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรอง 3 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 21 กันยายน 2560 ถึง 29 กันยายน 2560
วันที่เสนอราคา : 19 ตุลาคม 2560
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 13362759.41    บาท
ราคากลาง : 13349279.45    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1605    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 670000    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    036413142           Fax :    036413032           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : จะรับพิจารณาซองเสนอราคาเฉพาะผู้ขายที่ กฟภ. รับขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ขาย (Vendor Lists) แล้วเท่านั้น โดยพิจารณาราคาแยกแต่ละรายการ กำหนดส่งของตามจุดจัดส่งภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยแบ่งเป็น 2 งวด งวดแรกภายใน 45 วัน ผู้ขายกำหนดยืนราคา 90 วัน รับประกันคุณภาพตามเงื่อนไขของ กฟภ. โดยพัสดุที่จัดซื้อครั้งนี้ มีอนุกรมมาตรฐาน มอก.ISO9000, มี/ไม่มีประกาศ มอก., มี/ไม่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรม
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600822112210992_ราคากลาง e 17.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600822112210992_ประกาศ e 17.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ไมตรีจิต พิมพะ    E-mail : maitrichit.pim@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 22 สิงหาคม 2560