ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   จ.พท.(ปบ.)

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์ฟีดเดอร์4
ระยะเวลาขายแบบ : 15 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่เสนอราคา : 19 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา : 9:00 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 50526    บาท
ราคากลาง : 45473    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    --           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ภานุมาศ ฉันทกุล    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 8 กุมภาพันธ์ 2561