ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง เลขที่   จ.พท.(ปบ.)

รายละเอียด : จ้างเหมาตัดต้นไม้ไลน์ฟีดเดอร์4
ระยะเวลาขายแบบ : 15 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2561
เวลาที่ขายแบบ : 9:00 น. - 12:00 น.
สถานที่ขายแบบ : ผบห.พท
วันที่ยื่นซอง : 19 กุมภาพันธ์ 2561
เวลาที่ยื่นซอง : 9:00 น. - 12:00 น.
สถานที่ยื่นซอง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง
วงเงินงบประมาณ : 50,526    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 45,473    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
วันที่เปิดซอง : 19 กุมภาพันธ์ 2561
เวลาที่เปิดซอง : 9:00 น. - 12:00 น.
สถานที่เปิดซอง : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    --           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : -
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : ภานุมาศ ฉันทกุล    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 8 กุมภาพันธ์ 2561