ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   น.3/ลยว.(ปบ.)-163/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61087187206
รายละเอียด : จ้างเหมาเอกชนดำเนินการตัดตันไม้ระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำใต้ไลน์แรงสูง ครั้งที่ 5/2561 พื้นที่ กฟอ.ลาดยาว
ระยะเวลาขายแบบ : 23 สิงหาคม 2561 ถึง 30 สิงหาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 31 สิงหาคม 2561
เวลา : 8:00 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 716,046    บาท
ราคากลาง : 716,046    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 7    รายการ
โทรศัพท์ :    056271377           Fax :    056271877           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610809151746829_2.1_สอบราคาต้นไม้ครั้งที่ปี_2561_ครั้งที่1.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610809151746814_09011001.PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ธภัทร วิเศษธรรมกร    E-mail : worrapat.cho@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 9 สิงหาคม 2561