ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   มท.5308.32/ทก.(กป.)-5714

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : -
รายละเอียด : งานปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงบ้านพนมรอก ม.9 ต.พนมรอก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ราคากลางเป็นเงิน 304,745.11 บาท (สามแสนสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทสิบเอ็ดสตางค์)ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ระยะเวลาขายแบบ : 27 มีนาคม 2563 ถึง 1 เมษายน 2563
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : 9:00 น. - 16:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 304,745.11    บาท
ราคากลาง : 304,745.11    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    056249460           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630326140632498_2.2 กำหนดราคากลาง-ให้ขอเสนอราคา-ขอเสนอราคา-ราคาสั่งจ้างเหมา_งานปรับปรุงบ้านวังเตียน หมู่ที่ 1.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630326140632482_2.3.1 ใบปิดประกาศงาน __งานปรับปรุงบ้านวังเตียน หมู่ที่ 1.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : คำพอง บุญธรรม    E-mail : kampong.boo@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 26 มีนาคม 2563