ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ก.2ศรช.คพ. 062/2563 ลว. 26 มี.ค. 2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63037457466
รายละเอียด : สายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม 22 เควี 1x50 ต.มม. จำนวน 4,500 เมตร งบลงทุนจัดซื้อพัสดุประเภทลูกถ้วย และ สายไฟ
ระยะเวลาขายแบบ : 27 มีนาคม 2563 ถึง 27 มีนาคม 2563
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 457425    บาท
ราคากลาง : 457425    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0838388383           Fax :    038326563           E-mail :    tlepea9000@hotmail.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630326113558696_ตารางพิจารณา สายเคเบิ้ล1x50 ต.มม. 062-63 'งบ I.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : กรณ์ศศิร์ กิจไพบูลย์    E-mail : kornsasi.kij@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 26 มีนาคม 2563