ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ก.2 กกค.(ยธ)1744/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63047512756
รายละเอียด : ปรับปรุงลานหินคลุกด้วยวิธีเทแอสฟัลท์ บริเวณหลังอาคารโรงอาหาร ที่ กฟก.2
ระยะเวลาขายแบบ : 27 พฤษภาคม 2563 ถึง 29 พฤษภาคม 2563
วันที่เสนอราคา : 30 พฤษภาคม 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 497122    บาท
ราคากลาง : 497122    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630507092036741_ราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630507092036741_ตัวอย่างรายงานซื้อจ้าง.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศุภวิชญ์ กงมะณี    E-mail : supphawit.kon@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 7 พฤษภาคม 2563