ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ต.1-ดด(กป)087/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ขอซื้อท่อสแตนเลสสำหรับต่อไม้ไผ่ ความยาว 35 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว
ระยะเวลาขายแบบ : 12 ตุลาคม 2560 ถึง 12 ตุลาคม 2560
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 300    บาท
ราคากลาง : 300    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : เกณฑ์ราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ไพบูรณ์ สถาพรศิริกุล    E-mail : paiboon.sat@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 12 ตุลาคม 2560