ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง เลขที่   ต.1-ดด(กป)087/2560

รายละเอียด : ขอซื้อท่อสแตนเลสสำหรับต่อไม้ไผ่ ความยาว 35 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว
ระยะเวลาขายแบบ : 12 ตุลาคม 2560 ถึง 12 ตุลาคม 2560
เวลาที่ขายแบบ : -
สถานที่ขายแบบ : -
วันที่ยื่นซอง : -
เวลาที่ยื่นซอง : -
สถานที่ยื่นซอง : -
วงเงินงบประมาณ : 300    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 300    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
วันที่เปิดซอง : -
เวลาที่เปิดซอง : -
สถานที่เปิดซอง : -
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : เกณฑ์ราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : ไพบูรณ์ สถาพรศิริกุล    E-mail : paiboon.sat@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 12 ตุลาคม 2560