ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ก.2-ชบ.(คพ.)304/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62097437103
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุ-อุปกรณ์ขาดแคลนสำหรับงานงบผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 21 ตุลาคม 2562 ถึง 24 ตุลาคม 2562
วันที่เสนอราคา : 24 ตุลาคม 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 457,425.00    บาท
ราคากลาง : 457,425.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10937           Fax :    038455301           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621001111436665_304-2562.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สามารถ วรศิริ    E-mail : samart.vor@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 1 ตุลาคม 2562