ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   น.3 กกค.(จร.) 2427/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61117009366
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ CNA5R-01 วัดโพธิ์งาม-วัดตะกู (จุดที่ 2) จ.ชัยนาท ตามโครงการ คพจ.1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 12 พฤศจิกายน 2561 ถึง 19 พฤศจิกายน 2561
วันที่เสนอราคา : 20 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : -    บาท
ราคากลาง : 1,146,202.19    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 500    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    036-426783           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25611109101455535_ราคากลางรวม วัดโพธิ์งาม - วัดตะกู จุด2.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25611109101455504_วัดโพธิ์งาม - วัดตะกู จุด2.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สรายุทธ์ โพธิ์ศรี    E-mail : sarayuth.pho@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 9 พฤศจิกายน 2561