ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.2 กปบ.(จฟ.1)1676/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62057379421
รายละเอียด : ก่อสร้างป้อมยามรักษาความปลอดภัยประจำปี 2562 จำนวน 28 แห่งของสถานีไฟฟ้า Unmanned ในเขตพื้นที่ กฟก.2
ระยะเวลาขายแบบ : 13 มิถุนายน 2562 ถึง 27 มิถุนายน 2562
วันที่เสนอราคา : 28 มิถุนายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 7,214,368.00    บาท
ราคากลาง : 7,191,363.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : ไม่มี    บาท
จำนวน : 4    รายการ
โทรศัพท์ :    038-784944           Fax :    038-784944           E-mail :    peac2sub@gmail.com
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620612160121769_ราคากลางป้อมยาม 28 แห่ง(ปรับปรุง).pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620612160437590_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สายัณต์ งามหน้า    E-mail : sayan.nga@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 12 มิถุนายน 2562