ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.3 กบษ.(ปฮ)602/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ชื้อเครื่องมือเซื่อมสายแรงสูง 22-33 เควี 10 รายการ งบประมาณโครงการ 1284000 บาท
ระยะเวลาขายแบบ : 28 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 9 มีนาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 13 มีนาคม 2561
เวลา : 8:00 น. - 17:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1200000    บาท
ราคากลาง : 119100    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1274370    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 10    รายการ
โทรศัพท์ :    034239621           Fax :    034338385           E-mail :    jarunyut.jet@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุดตามสเปค
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610228103101901_แบบ ปปช.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610228103101885_ประกวดราคาซื้อเครื่องมือ28022561.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สุรเดช อินทร์พุ่ม    E-mail : suradach.inp@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 31 มกราคม 2561