ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่   ก.3 กบษ.(ปฮ)264/2561

รายละเอียด : ชื้อเครื่องมือเซื่อมสายแรงสูง 22-33 เควี 10 รายการ งบประมาณโครงการ 1284000 บาท
ระยะเวลาขายแบบ : 19 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 9 มีนาคม 2561
เวลาที่ขายแบบ : -
สถานที่ขายแบบ : -
วันที่ยื่นซอง : -
เวลาที่ยื่นซอง : -
สถานที่ยื่นซอง : -
วงเงินงบประมาณ : -    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): -    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
วันที่เปิดซอง : -
เวลาที่เปิดซอง : -
สถานที่เปิดซอง : -
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : -
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : สุรเดช อินทร์พุ่ม    E-mail : suradach.inp@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 31 มกราคม 2561