ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ฉ.2 กค.จร/จป-11/61

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61097060806
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างเหมาบริการค่าแรงบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย ช่วง อ.โกสุมพิสัย-เขตแบ่งแดนท่าพระ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม(ฝั่งซ้าย) ช่วง B-C
ระยะเวลาขายแบบ : 17 กันยายน 2561 ถึง 28 กันยายน 2561
วันที่เสนอราคา : 1 ตุลาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 2,587,632.36    บาท
ราคากลาง : 2,587,632.36    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    045242434-6 ต่อ 10167           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610906133957990_เลขที่ ฉ.2 กค.จร.-จป-11-61 แบบฟอร์ม ป.ป.ช..pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610906133957974_ประกาศเลขที่ ฉ.2-กค.จร.-จป.-11-61.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สถาพร อุดมพันธ์    E-mail : sathaporn.udo@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 6 กันยายน 2561