ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   น.3 ชด.(กป.) 124/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : -
รายละเอียด : จ้างเหมาค่าแรงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าโครงการเกษตรบ้านโพธิ์เตี้ย ม.3 ต.ศาลาลาย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ตามอนุมัติที่ น3.พช.(บค)3430/2560 ลงวันที่ 14 ธ.ค.2560
ระยะเวลาขายแบบ : 21 พฤษภาคม 2561 ถึง 21 พฤษภาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 25 พฤษภาคม 2561
เวลา : 9:00 น. - 11:00 น.
วงเงินงบประมาณ : -    บาท
ราคากลาง : 471802.63    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : -    รายการ
โทรศัพท์ :    056761340           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610517141250243_งบประมาณ คขก.โพธิ์เตี้ย.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : เสนาะ บุญจิตร    E-mail : sano.bun@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 17 พฤษภาคม 2561