ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   จ.ขย.ขน.(ผ.)-001/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกเข้าดำเนินการงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย (ค่าแรง) งบผู้ใช้ไฟปี 2560 จำนวน 3 งาน
ระยะเวลาขายแบบ : 4 มกราคม 2561 ถึง 8 มกราคม 2561
วันที่เสนอราคา : 9 มกราคม 2561
เวลา : 10:00 น. - 11:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 90,989.59    บาท
ราคากลาง : 103,906.71    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    045-223021           Fax :    045-223022           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และเป็นราคาที่ต่ำสุด/ขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาราคาที่ต่ำสุดก็ได้
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610103145416530_ราคาอ้างอิง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610103145416515_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สมภพ บุญครอง    E-mail : sompob.boo@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 3 มกราคม 2561