ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง เลขที่   จ.ขย.ขน.(ผ.)-001/2561

รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกเข้าดำเนินการงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย (ค่าแรง) งบผู้ใช้ไฟปี 2560 จำนวน 3 งาน
ระยะเวลาขายแบบ : 4 มกราคม 2561 ถึง 8 มกราคม 2561
เวลาที่ขายแบบ : 9:00 น. - 15:00 น.
สถานที่ขายแบบ : แผนกก่อสร้างปฏิบัติการและบำรุงรักษา ชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ยื่นซอง : 9 มกราคม 2561
เวลาที่ยื่นซอง : 10:00 น. - 11:00 น.
สถานที่ยื่นซอง : แผนกก่อสร้างปฏิบัติการและบำรุงรักษา ชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
วงเงินงบประมาณ : 90,989.59    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 103,906.71    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
วันที่เปิดซอง : 9 มกราคม 2561
เวลาที่เปิดซอง : 10:10 น. เป็นต้นไป
สถานที่เปิดซอง : แผนกก่อสร้างปฏิบัติการและบำรุงรักษา ชั้น 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    045-223021           Fax :    045-223022           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : ราคาที่เสนอเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และเป็นราคาที่ต่ำสุด/ขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาราคาที่ต่ำสุดก็ได้
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610103145416530_ราคาอ้างอิง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610103145416515_ประกาศ.pdf   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : สมภพ บุญครอง    E-mail : sompob.boo@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 3 มกราคม 2561