ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ผกส.กฟจ.นม.ลว 5 ต.ค. 2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : เปลี่ยนถ่ายตามวาระ น้ำมันเครื่อง SAE 15w-40
กรองน้ำมันเครื่อง
กรองน้ำมันโชล่า
ค่าแรง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันรวม ราคาทั้งสิ้น (4,178.35) ทะเบียนรถ 91-0038 กทม
ระยะเวลาขายแบบ : 11 พฤศจิกายน 2560 ถึง 11 พฤศจิกายน 2560
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 4,178.35    บาท
ราคากลาง : -    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    044- 275246           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : กฤษฎา พูลจำปา    E-mail : kitsada.phu@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 11 ตุลาคม 2560