ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ก.2 บปก.(กส)3058/2562 ลว. 22 ต.ค. 2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : -
รายละเอียด : รายงานขอจัดจ้างบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง) เพื่อดำเนินงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้อินดัสเทรียล จำกัด
ระยะเวลาขายแบบ : 18 พฤศจิกายน 2562 ถึง 18 พฤศจิกายน 2562
วันที่เสนอราคา : 18 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 11,995.50    บาท
ราคากลาง : 11,995.50    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0    บาท
จำนวน : 11    รายการ
โทรศัพท์ :    038531011           Fax :    038532984           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621108134614759_62.0166 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้อินดัสเทรียล จำกัด.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศรณรงค์ ถนอมตน    E-mail : sornarong.tha@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 8 พฤศจิกายน 2562