ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   สบ.(คพ)073/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลน จำนวน 3 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 4 มกราคม 2561 ถึง 5 มกราคม 2561
วันที่เสนอราคา : -
เวลา : -
วงเงินงบประมาณ : 353,400    บาท
ราคากลาง : 348,595    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 372,997    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    036-318097-100           Fax :    036-212771           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : 1.เป็นผู้มีอาชีพพัสดุที่เสนอราคาซื้อดังกล่าว
2.เป็นผู้จดทะเบียนผู้ประกอบการในระบบ e-gp ของกรมบัญชีกลางและเป็นผู้ได้รับอนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นคู่ค้า (Vendor List)จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งต้องแสดงหมายเลขรหัสในใบเสนอราคาทุกครั้ง
3.ไม่เป็นผู็ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัฐฃญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
4.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านี้
5.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ วันประกาศเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศเสนอราคา
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610103105659577_ราคากลาง สบ(คล)073-2560.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : พงศธร อาภรณ์พงษ์    E-mail : pongsatorn.arp@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 3 มกราคม 2561