ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   PEA-I(EB)-001/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61077245624
รายละเอียด : ซื้อ VT ขนาด 3 เฟส ระบบ 22-33 kV สำหรับ Load Break Switch (RCS) จำนวน 2 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 18 กันยายน 2561 ถึง 4 ตุลาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 5 ตุลาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 21956400    บาท
ราคากลาง : 21956400    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 1,097,820.- บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    025905466           Fax :    025905882           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610914092141225_0. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610914092141193_เอกสารประกาศเชิญชวน.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : นิติกูล ภักดี    E-mail : nitikul.pak@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 14 กันยายน 2561