ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา เลขที่   ก.2 กบษ.(ตบ.)/1605/2560

รายละเอียด : ประกวดราคาจัดซื้อ Corona Viewer และ Ultrasonic Probe Type 2
ระยะเวลาขายแบบ : 29 มิถุนายน 2560 ถึง 7 กรกฎาคม 2560
เวลาที่ขายแบบ : 8:30 น. - 16:30 น.
สถานที่ขายแบบ : แผนกตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ชั้น 1 อาคารศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า (SCADA)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี 47/1 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
วันที่ยื่นซอง : 14 กรกฎาคม 2560
เวลาที่ยื่นซอง : 9:00 น. - 12:00 น.
สถานที่ยื่นซอง : ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคารศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า (SCADA)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี 47/1 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
วงเงินงบประมาณ : 5,938,500    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): -    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 277,500    บาท
วันที่เปิดซอง : 14 กรกฎาคม 2560
เวลาที่เปิดซอง : 14:00 น. เป็นต้นไป
สถานที่เปิดซอง : ห้องประชุม 102 ชั้น 1 อาคารศูนย์สั่งการระบบไฟฟ้า (SCADA)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคกลาง จ.ชลบุรี 47/1 ม.3 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : กฟภ. จะพิจารณาจากราคารวมที่เสนอมาต่ำที่สุด ในแต่ละรายการ
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600619110136134_ปปช 07.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600619110136118_1.1.1 ประกาศ ประกวดราคา.pdf   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : นิติกรณ์ แป้นทอง    E-mail : nitikorn.pan@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 19 มิถุนายน 2560