ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   e-Auction เลขที่   น.3-กบญ.(จซ.) e 1/2561

รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรองปี 2561 จำนวน 5 รายการ ประกวดราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ.) e 1/2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ระยะเวลาขายแบบ : 22 กันยายน 2560 ถึง 2 ตุลาคม 2560
เวลาที่ขายแบบ : 8:30 น. - 15:00 น.
สถานที่ขายแบบ : ห้องการเงิน ชั้น 4 แผนกบริหารงานทั่วไป อาคาร 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี
วันที่ยื่นซอง : 20 ตุลาคม 2560
เวลาที่ยื่นซอง : 9:00 น. - 10:00 น.
สถานที่ยื่นซอง : ห้องประชุม กองบัญชี ชั้น 3 อาคาร 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี
วงเงินงบประมาณ : 9,954,477.50    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 10,120,054.65    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,605.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 507,000.00    บาท
วันที่เปิดซอง : 20 ตุลาคม 2560
เวลาที่เปิดซอง : 10:00 น. เป็นต้นไป
สถานที่เปิดซอง : ห้องประชุม กองบัญชี ชั้น 3 อาคาร 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี
จำนวน : 5    รายการ
โทรศัพท์ :    0-3641-3142           Fax :    0-3641-3032           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : พิจารณาซองเสนอราคาเฉพาะผู้ขายที่ กฟภ. รับขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ขาย (Vendor Lists) แล้วเท่านั้น โดยพิจารณาราคาแยกแต่ละรายการ
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600822120210535_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600822120210504_ประกาศ e 1 ปี 2561.pdf   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : อริสรา รุ่งดี    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 22 สิงหาคม 2560