ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   e-Auction  เลขที่   น.3-กบญ.(จซ.) e 1/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุรองปี 2561 จำนวน 5 รายการ ประกวดราคาเลขที่ น.3-กบญ.(จซ.) e 1/2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ระยะเวลาขายแบบ : 22 กันยายน 2560 ถึง 2 ตุลาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 20 ตุลาคม 2560
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 9,954,477.50    บาท
ราคากลาง : 10,120,054.65    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,605.00    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 507,000.00    บาท
จำนวน : 5    รายการ
โทรศัพท์ :    0-3641-3142           Fax :    0-3641-3032           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : พิจารณาซองเสนอราคาเฉพาะผู้ขายที่ กฟภ. รับขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ขาย (Vendor Lists) แล้วเท่านั้น โดยพิจารณาราคาแยกแต่ละรายการ
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600822120210535_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600822120210504_ประกาศ e 1 ปี 2561.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : อริสรา รุ่งดี    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 22 สิงหาคม 2560