ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.2ปลด.1511

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 61077119870
รายละเอียด : จ้างก่อสร้างเปลี่ยนสาย PIC เป็นสาย SAC สฟฟ.ปลวกแดง 4 วงจร 8 ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง
ระยะเวลาขายแบบ : 13 กรกฎาคม 2561 ถึง 20 กรกฎาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 23 กรกฎาคม 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 904882.40    บาท
ราคากลาง : 590377.71    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-659878           Fax :    038-659878           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610710153258268_06.ตารางวงเงินงบประมาณฯราคากลาง(ปปช.).pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610710153258252_ประกาศประกวดราคา.PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : กฤษณกร อินทะนา    E-mail : keatsanakron.int@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 10 กรกฎาคม 2561