ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ฉ.3วนข.(กป.)752/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : -
รายละเอียด : จ้างซักเครื่องนอนอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
ระยะเวลาขายแบบ : 1 ตุลาคม 2562 ถึง 1 ตุลาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 1 ตุลาคม 2561
เวลา : 9:00 น. - 9:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 3,000    บาท
ราคากลาง : -    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    044-228633           Fax :    044-228637           E-mail :    Seree.Pun@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ยุทธพงษ์ หุยขุนทด    E-mail : yottapong.hod@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 1 ตุลาคม 2561