ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ก.2 บปก.(กส)2199/2561 ลว. 7 ส.ค. 2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : -
รายละเอียด : รายงานขอจัดจ้างบุคคลภายนอก(เฉพาะค่าแรง) เพื่อดำเนินงานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท ตลาดโรงสี จำกัด
ระยะเวลาขายแบบ : 16 สิงหาคม 2561 ถึง 16 สิงหาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 16 สิงหาคม 2561
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 7,284.11    บาท
ราคากลาง : 7,284.11    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0    บาท
จำนวน : 11    รายการ
โทรศัพท์ :    038531011           Fax :    038532984           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610810103824997_บริษัท ตลาดโรงสี จำกัด.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ศรณรงค์ ถนอมตน    E-mail : sornarong.tha@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 10 สิงหาคม 2561