ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   น.1 สปต.(ปบ.) 6021/2563 ลว. 21 มกราคม 2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63017290994
รายละเอียด : ซื้อพัสดุขาดแคลนเบิกจากคลังพัสดุ จำนวน 26 รายการ งานแก้ไขซ่อมบำรุงรักษา-ทั่วไป กฟภ. และพัสดุสำรองงานแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง กฟอ.สปต. และกฟย.อ.แม่วาง
ระยะเวลาขายแบบ : 27 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 27 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่เสนอราคา : 27 กุมภาพันธ์ 2563
เวลา : 9:00 น. - 13:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 149,397.68    บาท
ราคากลาง : 149,397.68    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 0    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 26    รายการ
โทรศัพท์ :    053-355-228           Fax :    053-355-228           E-mail :    patiwat.kun@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630201105236111_ปปช..pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ปฏิวัติ พิสุทธิ์สิริไพศาล    E-mail : patiwat.kun@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 1 กุมภาพันธ์ 2563