ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง เลขที่   ฉ.3 กฟส.ลหท.(กป)091

รายละเอียด : ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กก-4136 บร.(สายพานไทมิ้ง )
ระยะเวลาขายแบบ : 15 มกราคม 2561 ถึง 15 มกราคม 2561
เวลาที่ขายแบบ : -
สถานที่ขายแบบ : -
วันที่ยื่นซอง : -
เวลาที่ยื่นซอง : -
สถานที่ยื่นซอง : -
วงเงินงบประมาณ : 2,900    บาท
ราคากลาง(ราคาอ้างอิง): 2,900    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
วันที่เปิดซอง : -
เวลาที่เปิดซอง : -
สถานที่เปิดซอง : -
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    -           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง : สายพานไทมิ้ง 1 เส้น
เช็คเครื่องปรับตั้งวาวล์
ค่าแรง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -
     


ผู้รับผิดชอบ : นพรัตน์ ธรรมสาพงษ์    E-mail : nopparat.tom@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 11 มกราคม 2561