ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ฉ.3วนข.(กป.)984/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : -
รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้างขยายเขตแรงต่ำ นางสุภาพ ศรีแสง บ.ห้วยใหญ่ใต้ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ระยะเวลาขายแบบ : 18 ธันวาคม 2562 ถึง 25 ธันวาคม 2561
วันที่เสนอราคา : 25 ธันวาคม 2561
เวลา : 15:00 น. - 15:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 34,280    บาท
ราคากลาง : -    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 7    รายการ
โทรศัพท์ :    044-228633           Fax :    044-228637           E-mail :    yottapong.hod@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ยุทธพงษ์ หุยขุนทด    E-mail : yottapong.hod@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 18 ธันวาคม 2561