ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   เฉพาะเจาะจง  เลขที่   ฉ.3 จต.(กป.) 10/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : -
รายละเอียด : จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้า แบบเฉพาะคราวครั้งที่ 2 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ระยะเวลาขายแบบ : 16 กันยายน 2562 ถึง 26 กันยายน 2562
วันที่เสนอราคา : 26 กันยายน 2562
เวลา : 9:00 น. - 11:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 111,732.08    บาท
ราคากลาง : 111,732.08    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    044-851-111           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มีไฟล์   
หมายเหตุ : 1.ผู้ที่เสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ กฟภ.
2.ขอสงวนสิทธิ์หากผู้เสนอราคาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้


ผู้รับผิดชอบ : เชาวลิต หัสรินทร์    E-mail : noompat_np@hotmail.com    วันที่ประกาศ : 4 กรกฎาคม 2562